بازنمایی و کلیشه

 باعهابصثبعهاصثبا عباثصبهااثها

مشخصات دوره


  • حضوری

کد دوره: ۱۴۰۳۱

ظرفیت باقی مانده: ۱۹ نفر

زمان ثبت نام:
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

زمان برگزاری:
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ الی ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه می بایست وارد شوید لطفا اینجا کلیک کنید!